Zekerheid

100% veilig

Voordelig

Skip de rij

Extra ruimte

Service

Van deur tot deur

Gebruiksvoorwaarden

Artikel 1. Definities

 1. Bagbooking: Travel Experience B.V., handelend onder de naam ‘Bagbooking’ en gevestigd aan de Wibautstraat 131D, 1091 GL Amsterdam en ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 71252630.
 2. Diensten: de door Bagbooking aangeboden diensten voor het vervoeren van bagage.
 3. Gebruiker: iedere natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn bedrijf of beroep en die
  gebruik maakt van de Website.
 4. Website: de door Bagbooking ontwikkelde website met als domeinnaam www.Bagbooking.eu
  Indien u gebruik maakt van de website van Bagbooking, verklaart u zich akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden en wijzigingsbeding

 1. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Website en het bestellen van Diensten door de Gebruiker op de Website. Op de overeenkomst tussen de Gebruiker en Bagbooking voor het leveren van de Diensten, zijn de leveringsvoorwaarden van Bagbooking van toepassing.
 2. Indien één of meer bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig zijn, dan blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing en treden partijen in overleg teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht
  wordt genomen.
 3. Bagbooking heeft het recht deze gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. Bagbooking zal de Gebruiker op voorhand informeren over de voorgenomen wijzigingen. Indien de wijziging tot gevolg heeft dat de te verlenen prestatie wezenlijk afwijkt van de toegezegde prestatie, dan kan de Gebruiker de tussen partijen gesloten overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de Website ontbinden en dient zij het gebruik van de Website te staken vóór de nieuwe gebruiksvoorwaarden in werking treden.

Artikel 3. Aanbiedingen en toezeggingen

 1. Aanbiedingen en andere uitingen door Bagbooking zijn vrijblijvend.
 2. Bagbooking heeft het recht om kennelijke vergissingen en/of fouten in een aanbieding of uitlating eenzijdig te wijzigen.
 3. Toezeggingen van medewerkers of vertegenwoordigers van Bagbooking zijn slechts bindend voor Bagbooking indien en zodra deze schriftelijk worden bevestigd door de daartoe bevoegde persoon bij Bagbooking.

Artikel 4. Beschikbaar stellen en wijzigen van de Website

 1. Bagbooking heeft het recht derden in te schakelen voor het kunnen hosten, onderhouden en ter beschikking stellen en houden van de Website.
 2. Bagbooking is gerechtigd de (technische) eigenschappen van de Website te wijzigen om te voldoen aan bij of krachtens de wet gestelde regels of om ervoor te zorgen dat de Website aan de eisen van de tijd en de stand van de techniek blijft beantwoorden.
 3. Bagbooking heeft het recht om op elk moment de Website en/of de toegang daartoe te sluiten. Bagbooking mag ook de functies van de Website helemaal of voor een deel beperken. Bagbooking mag dit voor bepaalde of onbepaalde tijd doen. Bagbooking is in dergelijke gevallen niet gehouden enige compensatie of schadevergoeding aan Gebruikers te betalen.
 4. Ten behoeve van onderhoud kan Bagbooking tijdelijk (een deel van) de Website buiten gebruik stellen. Bagbooking zal dit tot een minimum beperken en dit zo veel mogelijk tijdig op voorhand aan de Gebruiker mededelen, tenzij dit redelijkerwijs niet mogelijk is.
 5. Bagbooking doet haar best en spant zich in de Website werkbaar en zonder fouten, gebreken en virussen aan de Gebruiker ter beschikking te stellen. Bagbooking garandeert niet dat de Website beschikbaar is en/of foutloos, zonder gebreken en/of onderbrekingen zal werken.

Artikel 5. Verplichtingen van de Gebruiker

 1. In geval van wijzigingen in de (persoonlijke) gegevens van de Gebruiker die relevant zijn voor het leveren van de Website en/of de Dienst, dient de Gebruiker Bagbooking hiervan onverwijld in kennis te stellen. Bagbooking mag uitgaan van de juistheid van de door Gebruiker verstrekte persoonlijke gegevens.
 2. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het veilig en verantwoord registreren en bewaren van de inloggegevens van zijn account. De Gebruiker is aansprakelijk voor schade en kosten die voortvloeien uit misbruik van zijn inloggegevens.
 3. In geval inloggegevens van de Gebruiker zijn gelekt of niet meer toegankelijk zijn, is de Gebruiker verplicht om zonder onredelijke vertraging contact op te nemen met Bagbooking.
 4. Het account van de Gebruiker is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 5. De Gebruiker mag de Website niet ongeoorloofd, onzorgvuldig of in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en/of het beoogd gebruik gebruiken. Bagbooking is gerechtigd om de toegang tot de Website te blokkeren onder meer in het geval van misbruik of onbevoegd gebruik.
 6. De Gebruiker is te allen tijde verplicht zich in het contact met Bagbooking redelijk te gedragen naar normen van goed fatsoen.
 7. De Gebruiker is verantwoordelijk voor de door hem gebruikte randapparaten en voor de instandhouding van een aansluiting op het netwerk en andere aansluitingen die nodig zijn voor toegang tot de Website.
 8. De Gebruiker is verplicht Bagbooking te informeren over mogelijke beveiligingslekken, incidenten en storingen, of indien hij van mening is dat de Website niet (meer) veilig gebruikt kan worden.

Artikel 6. Herroeping, annulering en wijziging van de boeking

 1. De Diensten strekken tot vervoer van goederen (bagage). De Gebruiker heeft derhalve op grond van artikel 6:230p sub e BW geen recht tot ontbinding (herroeping).
 2. De Gebruiker heeft het recht de overeengekomen Diensten te annuleren of wijzigen, uitsluitend conform de regeling zoals opgenomen in de tussen partijen geldende leveringsvoorwaarden.

Artikel 7. Privacy

 1. Alle persoonlijke informatie die Bagbooking verwerkt op de Website en om de Gebruiker in staat te stellen Diensten te kunnen bestellen, zal Bagbooking verwerken als verwerkingsverantwoordelijk en behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
 2. Op de gegevensverwerkingen door Bagbooking is haar privacyverklaring van toepassing, die te raadplegen is op de Website.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Bagbooking behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor die haar op grond van de relevante wet- en regelgeving en/of overeenkomsten toekomen.
 2. Niets in deze gebruiksvoorwaarden beoogt overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht.
 3. De Gebruiker krijgt, na het aanvaarden van deze gebruiksvoorwaarden, voor de duur dat Bagbooking de Website aan de Gebruiker ter beschikking stelt of Bagbooking de licentie van de Gebruiker intrekt, een niet-overdraagbaar, niet-sublicentieerbaar en niet-exclusief recht om de Website te mogen gebruiken voor het bestellen van Diensten.
 4. Ieder ander gebruik van de Website, zoals reproductie, wijziging, distributie, transmissie, heruitgave of commercieel of promotioneel gebruik, is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bagbooking verboden.
 5. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan het gebruik van de Website anders dan in deze gebruiksvoorwaarden staat beschreven.

Artikel 9 Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Bagbooking stelt de Website kosteloos ter beschikking aan de Gebruiker. Gelet daarop is aansprakelijkheid voor directe en indirecte schade, gevolgschade en vertragingsschade die de Gebruiker lijdt uitgesloten, behoudens ingeval de schade ontstaat als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Bagbooking of diens leidinggevende werknemers. Gebruik van de Website is op eigen risico.
 2. Aansprakelijkstelling van Bagbooking dient schriftelijk plaats te vinden en uiterlijk binnen één jaar nadat de tekortkoming aan de zijde van Bagbooking is ontdekt, dan wel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. De aansprakelijkstelling dient vergezeld te gaan van een gedetailleerde omschrijving van de gronden die tot aansprakelijkstelling hebben geleid en waar mogelijk van een begroting van de geleden schade. Indien niet aan deze eisen wordt voldaan, vervalt het recht van de Gebruiker op schadevergoeding.
 3. Voor zover de aansprakelijkheid van Bagbooking op grond van artikel 9.1 niet is uitgesloten of indien een van die bepalingen geldigheid zou ontberen, is de aansprakelijkheid van Bagbooking beperkt tot hetgeen de verzekeraar in het gegeven geval uitkeert. Indien de verzekeraar om wat voor reden dan ook niet uitkeert, dan is de aansprakelijkheid van Bagbooking beperkt tot maximaal € 500 per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen die met elkaar verband houden te gelden hebben als één gebeurtenis.
 4. De Gebruiker vrijwaart Bagbooking verder voor schade die Bagbooking lijdt door het door de Gebruiker op enige wijze in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden of de instructies van (het personeel van) Bagbooking.

Artikel 10. Overmacht

 1. Indien Bagbooking door overmacht verhinderd is de Website beschikbaar te houden, dan is zij gerechtigd de beschikbaarheid van de Website op te schorten zolang de overmacht duurt. De Gebruiker heeft in dat geval geen recht op vergoeding van de schade, kosten en/of rente.
 2. Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis door Bagbooking geheel of gedeeltelijk verhinderen en die niet toe te rekenen zijn aan Bagbooking. Hieronder vallen onder meer storingen in verbindingen en netwerken van Bagbooking of haar leveranciers, brand, wanprestatie bij derden, natuurrampen, terrorisme, pandemieën en van overheidswege opgelegde maatregelen en/of beperkingen.
 3. Bagbooking heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de situatie van overmacht pas intreedt nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.

Artikel 11. Geschillen

 • Op alle kwesties, verbintenissen en geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of zien op deze gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Website en/of het bestellen van Diensten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen tussen partijen die voortvloeien uit of zien op deze gebruiksvoorwaarden, het gebruik van de Website en/of het bestellen van Diensten, zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter van de rechtbank Oost-Brabant, locatie ‘s-Hertogenbosch. Gebruiker kan binnen één maand nadat Bagbooking een beroep op dit beding heeft gedaan, kiezen voor beslechting van het geschil bij de door de wet aangewezen bevoegde rechtbank.

Mocht u verder, na het lezen van onze gebruiksvoorwaarden, nog vragen of opmerkingen hebben dan kunt u
contact met ons opnemen via info@Bagbooking.eu