Zekerheid

100% veilig

Voordelig

Skip de rij

Extra ruimte

Service

Van deur tot deur

Privacyverklaring

1. Bagbooking.eu

Wij zijn Travel Experience B.V., een Nederlandse onderneming die handelt onder de naam ‘Bagbooking.eu’.

Wij zijn actief in de Europese Economische Ruimte (EER) en wij bewaren onze gegevens op servers in de EER, tenzij we in deze privacyverklaring anders aangegeven.

2. Algemeen

In deze privacyverklaring vatten wij samen welke gegevens wij van u verwerken en hoe wij daarmee omgaan.

Wij kunnen bepalingen van deze privacyverklaring wijzigen. Als wij dat doen, dan doen wij ons best u hierover te informeren. Toch raden wij u aan om periodiek zelf te controleren of de privacyverklaring is gewijzigd.

3. Welke persoonsgegevens verzamelen we?

Als u onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze dienstverlening, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom wij ze verwerken en hoe lang we ze bewaren.

3.1 U bent een bezoeker van onze website

Als u onze websites bezoekt of gebruik maakt van onze dienstverlening, kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Hieronder leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u kunnen verzamelen, waarom wij ze verwerken en hoe lang we ze bewaren.

A. Om ervoor te zorgen dat u gebruik kan maken van onze website en de website goed werkt, verwerken uw sessie-ID gedurende uw bezoek aan onze website. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is ons gerechtvaardigd belang om u de website werkzaam te kunnen tonen.

B. Om onze websites te verbeteren, gebruiken wij Google Analytics en Hotjar. De software verwerkt de hieronder genoemde
persoonsgegevens tot 2 jaar na het verzamelen daarvan. Wij krijgen enkel geanonimiseerde statistiek te zien en krijgen dus geen inzage in onderstaande persoonsgegevens.

 • User, browser en/of sessie-ID
 • IP-adres
 • Gegevens over uw browser en apparaat
 • De duur van uw websitebezoek en hoe u onze websites gebruikt
 • De datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website
 • Uw zoekopdrachten op onze websites
 • Hoe u onze websites gevonden heeft


Wij gebruiken Google Analytics op basis van ons gerechtvaardigd belang om onze websites te kunnen verbeteren. Uw belangen zijn gewaarborgd doordat de gegevensverwerking beperkt is. Google Analytics kan de gegevens buiten de EER opslaan, maar garanderen te blijven voldoen aan Europese privacywetgeving. De privacyverklaring van Google kunt u hier raadplegen: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

Voor het gebruik van Hotjar vragen wij op voorhand toestemming. De privacyverklaring van Hotjar kunt u hier raadplegen: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy/.

C. Als u uzelf op onze website aanmeldt voor een nieuwsbrief, dan verwerken wij uw e-mailadres totdat u zich voor de nieuwsbrief uitschrijft. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is toestemming, omdat u zich vrijwillig aanmeldt voor de nieuwsbrief.

U kunt uzelf afmelden voor deze nieuwsbrieven, door de afmeldinginstructies te volgen die bij elke nieuwsbrief zijn opgenomen. Als u zich afmeldt voor de nieuwsbrief, dan heeft dit geen gevolg voor onze mogelijkheid om u e-mails te sturen over belangrijke zaken.

D. Als u ons een vraag stelt of een verzoek doet, dan verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens tot 2 jaar nadat wij voor het laatst contact met u hebben gehad. Wij verwerken uw gegevens om op uw vraag of verzoek te kunnen reageren. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is toestemming, omdat u vrijwillig contact met ons opneemt.

 • Naam
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Vakantiebestemming
 • Aankomstdatum
 • Vertrekdatum
 • Verschafte informatie in de daarvoor bestemde open velden


E. Wij plaatsen tracking- en advertentiecookies van Facebook indien u onze website bezoekt en ons daarvoor toestemming geeft in de cookiemelding. De cookies verwerken onderstaande informatie tot 2 jaar na het verzamelen van de gegevens.

 • User, browser en/of sessie-ID
 • IP-adres
 • Gegevens over uw browser en apparaat
 • De datum en het tijdstip van uw bezoek aan onze website


Facebook kan de gegevens buiten de EER opslaan, maar garandeert zich aan Europese privacywetgeving te houden. De
privacyverklaring van Facebook kunt u hier raadplegen: https://www.facebook.com/privacy/explanation

3.2 U maakt gebruik van onze dienstverlening

A. Om u onze dienstverlening te kunnen aanbieden, verwerken wij de hieronder genoemde persoonsgegevens tot 2 jaar nadat u onze dienst voor het laatst heeft gebruikt. Onze grondslag om de gegevens te mogen verwerken is het uitvoeren van het contract dat we met u zijn aangegaan.

 • Naam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens en betalingen
 • Vakantieadres
 • Eventuele bijzonderheden m.b.t. uw bagage
 • Noodzakelijke correspondentie over de dienst


Indien u van onze dienstverlening gebruik maakt via uw accommodatie, kunnen wij bovenstaande gegevens van uw accommodatie ontvangen. Wij verwijzen graag naar de privacyverklaring van uw hotel voor meer informatie.

Indien u via iDeal betaalt, delen wij uw naam en betalings- en bankgegevens met onze betalingsprovider Mollie. De
privacyverklaring van Mollie kunt u hier raadplegen: https://www.mollie.com/en/privacy.

Wij delen uw naam, adres en vakantieadres met onze partner op gebied van vervoer zodat zij uw bagage op het juiste adres kunnen ophalen en bezorgen.

4. Delen van uw persoonsgegevens

4.1 Verwerkers die wij inschakelen

Wij kunnen anderen vragen om te helpen bij het leveren van onze diensten en de websites. Deze ‘verwerkers’ kunnen hierdoor uw persoonsgegevens namens ons verwerken. Wij spreken met deze verwerkers af dat zij uw persoonsgegevens alleen mogen gebruiken om onze dienstverlening mogelijk te maken.

Wij maken gebruik van de volgende soorten verwerkers:

 • partijen die onze diensten en websites hosten, gegevens opslaan en onze servers en databanken beheren en onderhouden;
 • software voor boekhouding;
 • ontwikkelaars en leveranciers van onze websites, en;
 • onderzoeksbureaus en analytische softwareleveranciers om onze dienstverlening te verbeteren.

4.2 Uw gegevens delen met derden

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden indien dit:

 1. in deze privacyverklaring staat omschreven en we daarvoor een geldige grondslag hebben;
 2. redelijkerwijs noodzakelijk of passend is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 3. nodig is om te voldoen aan wettelijke verzoeken van autoriteiten;
 4. nodig is om op eventuele aanspraken te reageren;
 5. nodig is om de rechten, eigendom of veiligheid van ons, onze gebruikers, onze medewerkers of het publiek te beschermen;
 1. nodig is om onszelf of onze gebruikers te beschermen tegen frauduleus, beledigend, ongepast of onwettig gebruik van onze diensten.

Wij zullen u onmiddellijk op de hoogte stellen indien een overheidsinstantie een verzoek doet dat betrekking heeft op uw
persoonsgegevens, tenzij wij dit niet mogen op grond van de wet.

Onze websites kunnen verder links bevatten naar websites van anderen. Als u uw persoonsgegevens verstrekt op deze pagina’s van derden, dan is het privacybeleid van deze derde partij van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van het privacybeleid van deze partijen en de manier waarop deze partijen omgaan met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan om hun privacybeleid te bestuderen voordat u persoonsgegevens aan ze verstrekt.

5. Bescherming van uw persoonsgegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij hebben in ieder geval de volgende maatregelen genomen:

 • We hebben onze servers fysiek en digitaal beveiligd, zodat mensen niet zonder onze instemming uw persoonsgegevens kunnen
  inzien.
 • We gebruiken beveiliging om ervoor te zorgen dat de gegevens versleuteld worden verstuurd tussen de websites en onze
  servers.
 • Wij maken back-ups van uw persoonsgegevens.
 • Kwetsbaarheden op de websites worden zo snel mogelijk aangepakt.
 • We hebben fysieke en elektronische maatregelen ingevoerd die zijn ontworpen om onbevoegde toegang, verlies of misbruik van persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen.
 • Wij slaan uw wachtwoorden versleuteld op.


Wij willen u er wel graag op wijzen dat het internet nooit helemaal veilig is. Wees dus voorzichtig met wat u via het internet deelt en neem bij twijfel eerst contact met ons op.

6. Uw rechten

U heeft bepaalde rechten om over uw persoonsgegevens te beschikken. De rechten die wij hieronder omschrijven zijn geen
absolute rechten. Wij zullen altijd een afweging maken of wij redelijkerwijs aan uw verzoek kunnen voldoen. Lukt dit niet, of zou het bijvoorbeeld ten koste gaan van de privacy van anderen, dan kunnen wij uw verzoek weigeren. Indien wij een verzoek weigeren, laten wij dit gemotiveerd weten.

Recht op inzage en overdracht van gegevens

U hebt het recht om op te vragen welke persoonsgegevens wij van u verwerken. U kunt ons ook het volgende vragen:

 • om inzicht te geven in de redenen waarom wij uw persoonsgegevens verwerken;
 • welke soorten persoonsgegevens wij van u verwerken;
 • met wat voor soort partijen wij uw persoonsgegevens delen;
 • hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren;
 • waar de persoonsgegevens vandaan komen, en;
 • of wij gebruik maken van geautomatiseerde besluitvorming.


U mag ook vragen om een kopie van uw persoonsgegevens die door ons worden verwerkt. Wilt u bijkomende kopieën? Dan
kunnen wij daarvoor een redelijke vergoeding in rekening brengen.

Recht op rectificatie

Indien de door ons verwerkte persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan te passen of aan te vullen. Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Recht op het wissen van gegevens

Wilt u niet meer dat wij bepaalde persoonsgegevens van u verwerken? Dan kunt u ons verzoeken om bepaalde of alle
persoonsgegevens over u te wissen. Hebben wij per ongeluk gegevens onrechtmatig verwerkt of schrijft een specifieke wet voor dat wij gegevens moeten wissen, dan zullen wij de gegevens wissen. Als de gegevens nodig zijn voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil, dan wissen wij de persoonsgegevens pas na afloop van de procedure of het geschil.

Indien wij uw verzoek inwilligen, zullen wij, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, de partijen aan wie wij gegevens verstrekken daarover inlichten.

Beperking van de verwerking

Als u denkt dat wij niet de juiste persoonsgegevens van u verwerken, of als u meent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken of niet meer nodig hebben, dan kunt u ons verzoeken om de verwerking van die persoonsgegevens te beperken. Bijvoorbeeld gedurende de tijd die wij nodig hebben om uw verzoek te beoordelen, of indien er geen rechtmatige grondslag (meer) bestaat maar u er toch belang bij heeft dat wij de persoonsgegevens nog niet wissen. Als wij de verwerking van uw persoonsgegevens op uw verzoek beperken, mogen wij die gegevens nog wel gebruiken voor de afhandeling van een gerechtelijke procedure of een (juridisch) geschil.

Geautomatiseerde individuele besluitvorming

Wij nemen geen besluiten die uitsluitend zijn gebaseerd op geautomatiseerde verwerkingen.

Intrekken van toestemming

U mag de door u gegeven toestemming te allen tijde intrekken door aangezette vinkjes weer uit te zetten of door contact met ons op te nemen. Onze contactgegevens staan hieronder omschreven.

Het uitoefenen van uw rechten

U kunt bovenstaande verzoeken sturen naar info@bagbooking.eu.

Voordat we ingaan op uw verzoek, moeten we wel eerst zeker weten dat het uw persoonsgegevens zijn. Als dat nodig is, dan kunnen we vragen om een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Vergeet niet om in dat geval uw BSN, MRZ (Machine Readable Zone) én pasfoto af te schermen.

We streven ernaar om uw verzoek of klacht binnen een maand af te handelen. Als het niet mogelijk is om binnen een maand een beslissing te nemen, dan zullen we u op de hoogte brengen van de redenen voor de vertraging en van het tijdstip waarop de beslissing naar verwachting zal worden verstrekt. Dit kan nooit langer zijn dan 3 maanden na ontvangst.

Autoriteit Persoonsgegevens

Heeft u een klacht over onze verwerkingen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u natuurlijk graag verder. Mochten we er desondanks toch niet samen uitkomen, dan heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

8. Contact

Als u vragen, problemen of opmerkingen heeft over deze privacyverklaring, kunt u contact met ons opnemen via e-mail op
info@bagbooking.eu.

EINDE PRIVACYVERKLARING