Zekerheid

100% veilig

Voordelig

Skip de rij

Extra ruimte

Service

Van deur tot deur

Leveringsvoorwaarden

1. Definities

Bagbooking is een handelsnaam van Travel Experience B.V., KvK-nummer 71252630, met vestigingsadres; Wibautstraat 131D, 1091 GL Amsterdam.

De afzender is de (rechts)persoon die bij Bagbooking het vervoer van bagage boekt, of namens wie een boeking wordt gedaan. Met een boeking wordt bedoeld de individuele boeking van het vervoer van een of meer stuks bagage.

Een consument is een natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-,
ambachts- of beroepsactiviteit.

De ontvanger is degene aan wie de zending op de plaats van bestemming moet worden afgeleverd. Dit is de afzender of een door de afzender aangewezen persoon.

De wederpartij is iedere (rechts)persoon die een overeenkomst met Bagbooking sluit.

2. Toepasselijkheid Leveringsvoorwaarden

2.1 Deze Leveringsvoorwaarden maken onderdeel uit van iedere rechtsverhouding tussen Bagbooking en de wederpartij. Zij zijn van toepassing op iedere overeenkomst en ieder aanbod tot het aangaan van een overeenkomst met Bagbooking.

2.2 De Leveringsvoorwaarden zijn bovendien van toepassing op iedere individuele boeking. Als de afzender een ander is dan de wederpartij, gelden deze voorwaarden dus ook tussen Bagbooking en de afzender. In dat geval zijn de wederpartij en de afzender hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen van de afzender die uit deze algemene voorwaarden voortvloeien.

2.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3. De diensten van BagBooking.eu

3.1 Bagbooking verzorgt het vervoer van bagage. Bagbooking doet dit niet zelf, maar sluit een of meer vervoersovereenkomsten met een internationale pakketvervoerder (hierna: de pakketvervoerder).

4. De boeking – verplichtingen van de afzender

4.1 De zending moet voldoen aan het voorgeschreven vereisten met betrekking tot maximumgewicht en toegestane afmetingen. Deze zijn te vinden op de website van Bagbooking. Als de zending hieraan niet voldoet, is Bagbooking gerechtigd de zending te weigeren – ook nadat de uitvoering van de overeenkomst is gestart – en/of aanvullende kosten in rekening te brengen. Bovendien moet de zending voldoen aan het door de afzender gekozen formaat beschermdoos of -dozen (S/M/L). Als, bij ophalen, blijkt dat de bagage niet in de beschermdoos past (bijvoorbeeld M besteld, maar L blijkt nodig) kan Bagbooking hiervoor niet verantwoordelijk gehouden worden. Bagbooking behoudt in dat geval het recht om extra kosten in rekening te brengen aan de afzender en zal in overleg proberen te komen tot een door de afzender separaat betaalde oplossing.

4.2 De diensten van Bagbooking zijn beperkt tot het vervoer van bagage ten behoeve van privé of zakelijk reizen. Het is de
afzender niet toegestaan zendingen ter vervoer aan te bieden voor andere doeleinden, zoals handel. Eventueel verschuldigde douanerechten of andere aan douaneformaliteiten verbonden kosten zijn voor rekening van de afzender. Deze zijn niet in het tarief inbegrepen.

4.3 De waarde van de zending mag per koffer met inhoud niet meer zijn dan € 3.500 (let op: dit is niet het bedrag dat bij schade of verlies wordt vergoed; de aansprakelijkheid van Bagbooking is beperkt tot een lager bedrag, zie art. 6.1). Waardevolle goederen zoals edelstenen, edelmetalen, sieraden, geld, kunstvoorwerpen en belangrijke documenten zoals paspoorten, zijn niet geschikt om via Bagbooking te worden verzonden. Dergelijke goederen mogen niet ter vervoer worden aangeboden. Voor zover dit toch gebeurt, zijn deze goederen geheel voor risico van de afzender.

4.4 De afzender staat ervoor in dat de zending geen goederen bevat die zijn geplaatst op de lijst van verboden en/of gevaarlijke goederen (actuele versie te raadplegen op de website van Bagbooking).

4.5 De afzender staat ervoor in, dat de informatie die hij aan Bagbooking verstrekt ten aanzien van de goederen correct is en dat de aangeboden zending geschikt is voor het transport. Voor de terugreis biedt de afzender de zending aan in de doos of dozen die Bagbooking voor de heenreis ter beschikking heeft gesteld.

4.6 De afzender moet zich ook overigens houden aan de richtlijnen van Bagbooking over de aanbieding van bagage voor vervoer via Bagbooking. Deze richtlijnen zijn te raadplegen op de website van Bagbooking.

4.7 De afzender staat ervoor in dat het voorgenomen vervoer (door de lucht of over de weg) van de zending niet in strijd is met nationale of internationale regelgeving, zoals maar niet beperkt tot regelgeving ter bestrijding van drugssmokkel of smokkel van cultuurgoederen. Ook staat de afzender ervoor in dat de zending niet verboden is door IATA, ICAO,
IMDG of ADR.

4.8 Bagbooking en/of de betreffende pakketvervoerder hebben wel het recht maar niet een verplichting om een zending op
naleving van de voorgaande bepalingen te controleren, ook niet als de inhoud van de zending bij de boeking is opgegeven. De afzender is zich ervan bewust dat controle van de inhoud van een zending ook door autoriteiten kan plaatsvinden.

5. Uitvoering van de boeking

5.1 De pakketvervoerder neemt de zending in ontvangst op de door de afzender opgegeven ophaallocatie, zoveel mogelijk binnen het door Bagbooking opgegeven tijdvak voor inontvangstneming. De afzender zorgt dat de zending binnen dit tijdvak klaarstaat op de begane grond om in ontvangst genomen te worden.

5.2 De pakketvervoerder vraagt, voordat hij de zending in ontvangst neemt, om een ID bewijs van de afzender ter verificatie. Dit ID dient overeen te komen met het ID in de boekingsbevestiging. Indien de afzender niet persoonlijk de afgifte laat doen maar door bijvoorbeeld een huisgenoot zal dit ID worden genoteerd en gecontroleerd aan de hand van de foto. Deze persoon dient dan ook het afgiftebewijs te tekenen.

5.3 De afzender ontvangt van de pakketvervoerder een afgiftebewijs met een unieke BAG-code. Deze BAG- code staat ook in de boekingsbevestiging. Dit afgiftebewijs wordt door de afzender en pakketvervoerder beide getekend.

5.4 Als de zending door toedoen van de afzender niet in ontvangst kan worden genomen, wordt niet automatisch een nieuwe afspraak gemaakt. De afzender moet in dit geval contact opnemen met Bagbooking. Bagbooking behoudt zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen aan afzender, te weten maximaal het bedrag in de boekingsbevestiging van de totale zending.

5.5 Aflevering op de plaats van bestemming vindt zoveel mogelijk plaats binnen het tijdvak aangegeven op de boekingsbevestiging. De afzender staat ervoor in, dat de zending in dit tijdvak aan de ontvanger kan worden afgeleverd.

5.6 Aflevering aan de receptie van de afleverlocatie geldt als aflevering aan de ontvanger.

5.7 Als de zending door toedoen van de ontvanger niet binnen het opgegeven tijdvak kan worden afgeleverd, heeft Bagbooking naar eigen inzicht het recht de zending opnieuw voor aflevering in te plannen of terug naar de afzender te vervoeren (op het adres waarop de zending in ontvangst was genomen). Bagbooking brengt de extra kosten hiervan aan de afzender in rekening.

5.8 Als aflevering aan de ontvanger niet mogelijk blijkt, en Bagbooking er niet binnen 30 dagen in slaagt in contact te treden met de afzender, of de afzender zich niet bereid verklaart de extra kosten te voldoen, heeft Bagbooking het recht om de zending te (laten) vernietigen.

6. Verlies, beschadiging of vertraging

6.1 In geval van verlies of beschadiging is de aansprakelijkheid van Bagbooking beperkt tot maximaal € 300,- per bagage stuk. Om een vergoeding voor schade of verlies van de bagage te ontvangen is de afzender verplicht de werkelijke waarde en / of de inhoud te rechtvaardigen.
Bagbooking is niet aansprakelijk voor schade, als de afzender de bagage niet heeft voorzien van de door Bagbooking aangeleverde doos.

6.2 In geval van vertraging van meer dan een dag bij aflevering op de bestemming (heenreis), zal Bagbooking overgaan tot een passende compensatie.

6.3 In alle andere gevallen is de aansprakelijkheid van Bagbooking beperkt tot het bedrag gelijk aan de prijs van de boeking.
Bagbooking is nooit aansprakelijk voor gevolgschade, zoals de kosten van alternatief vervoer, al dan niet tijdelijke vervanging of verlies van gebruik, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van Bagbooking of door haar ingeschakelde personen.

6.4 Eventuele schade moet zo spoedig mogelijk na ontdekking, maar in elk geval binnen 7 dagen na (geplande) aflevering of ontdekking, schriftelijk aan Bagbooking worden gemeld. Bagbooking is niet verplicht te late schademeldingen in behandeling te nemen.

6.5 Bagbooking is niet aansprakelijk voor enige schade of vertraging die het gevolg is van overmacht. Als overmacht geldt iedere omstandigheid buiten de macht van Bagbooking die de nakoming van een verplichting verhindert of bemoeilijkt, waaronder bijvoorbeeld stakingen, overheidsmaatregelen, optreden van de douane, de politie of andere regelgevende of overheidsinstanties, een pandemie. Maar ook nationale of lokale verstoring van het grond- of luchtnetwerk en/of verkeer of het optreden van de luchtvaartmaatschappij of de luchthavenexploitant.

7. Betalingsvoorwaarden

7.1 Betaling geschiedt vooraf op de website van Bagbooking, via iDEAL of creditcard.

7.2 Voor afzenders die consument zijn geldt het volgende. Als de afzender niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij, nadat hij door Bagbooking is gewezen op de te late betaling en Bagbooking de afzender een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Bagbooking gerechtigd de door haar gemaakte
buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande
bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=

7.3 Voor afzenders die niet consument zijn geldt het volgende. Als de afzender niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, is hij onmiddellijk in verzuim en de wettelijke handelsrente verschuldigd over het openstaande bedrag. Ook is Bagbooking gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

8. Overige voorwaarden

8.1 Alle persoonlijke informatie die Bagbooking verwerkt voor het aangaan of uitvoeren van een overeenkomst of boeking of het anderszins verlenen van diensten aan de wederpartij, zal Bagbooking verwerken als verwerkingsverantwoordelijk en behandelen conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

8.2 Op de gegevensverwerkingen door Bagbooking is haar privacyverklaring van toepassing, die te raadplegen is op
www.Bagbooking.eu

9. Overige voorwaarden

9.1 Annulering of wijziging van een boeking is uitsluitend mogelijk tot 36 uur voorafgaand aan het overeengekomen
ophaalmoment. Na het verstrijken van deze deadline behoudt Bagbooking zich het recht voor extra kosten in rekening te brengen aan afzender, te weten 25,- euro inclusief BTW per zending.

9.2 Persoonsgegevens van de afzender worden door Bagbooking verwerkt in overeenstemming met het privacy statement op de website.

10. Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op alle overeenkomsten waarop deze Leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen tussen Bagbooking en de afzender worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.